Siapakah para Ulama dakwah salafiyah masa kini ?

502
0
BERBAGI
Siapakah (Para Ulama) Pemikul Dakwah Salafiyah di negeri kita (Saudi Arabia) yang kita menuntut ilmu kepada mereka?
Masyayikh (Para Ulama) Salafiyah yang semestinya mendengarkan kepada pelajaran mereka diantaranya adalah :
-Syaikh Abdullah bin Abdil Aziz bin Baz
-Syaikh Shalih bin Fauzan Al Fauzan
-Syaikh Abdul Aziz bin Abdillah ‘Ali Syaikh
-Syaikh Abdullah bin Abdirahman Al Ghadyan
-Seluruh anggota Hai’at Kibarul ‘Ulama As Su’udiyah (Lembaga para ulama’ senior Saudi)
-Para ‘Ulama di kota Madinah
-Para Ulama lain yang telah jelas atas mereka dalam menolong Al haq dan memerangi Hizbiyyah.
Maka amal-amal para Ulama ini menunjukkan bahwa mereka adalah Salafiyyun, yang semestinya kita duduk dalam majlis-majlis mereka, dan mendengarkan pelajaran-pelajaran mereka dalam halaqah-halaqah mereka
Syaikh Ahmad bin Yahya An Najmi
Artikel asli :
ÇáÌæÇÈ:
ãÔÇíÎ ÇáÓáÝíÉ ÇáÐíä íäÈÛí ÇáÇÓÊãÇÚ Åáì ÏÑæÓåã
º ßÇáÔíÎ ÚÈÏÇáÚÒíÒ Èä ÚÈÏÇááå Èä ÈÇÒ
æßÇáÔíÎ ÕÇáÍ Èä ÝæÒÇä ÇáÝæÒÇä ¡
æÇáÔíÎ ÚÈÏ ÇáÚÒíÒ Èä ÚÈÏÇááå Âá ÇáÔíÎ ¡
æÇáÔíÎ ÚÈÏÇááå Èä ÚÈÏ ÇáÑÍãä ÇáÛÏíÇä ¡
æÌãíÚ ãÔÇíÎ åíÆÉ ßÈÇÑ ÇáÚáãÇÁ ¡
æßÐáß ÇáÚáãÇÁ Ýí ÇáãÏíäÉ ¡
æÇáÚáãÇÁ ÇáÐíä íÈíä Úáíåã ãäÇÕÑÉ ÇáÍÞ ¡ æãÌÇÈåÉ ÇáÍÒÈíÉ ¡
ÝåÄáÇÁ íÏá Úãáåã Úáì Ãäåã ãä ÇáÓáÝííä ¡ ÝíäÈÛí ÇáÌáæÓ Åáíåã ¡ æÇáÇÓÊãÇÚ áÏÑæÓåã æÇáÌáæÓ Ýí ÍáÞÇÊåã º åÐÇ ÇáÐí íäÈÛí .
ÇáÔíÎ ÃÍãÏ Èä íÍíì ÇáäÌãí
(Diterjemahkan dari sumber URL : http://www.sahab.com/go/showthread.php?s=a5e2376996be89f492126604b7c4a24c&threadid=298)