Aqidah Seorang Muslim – Tanya Jawab II

350
0
BERBAGI
Soal 11 :Apakah Alloh bersama kita dengan ilmuNya atau dengan DzatNya?
Jawaban : Allah bersama kita dengan ilmuNya mendengar dan melihat.
Dalil dari AlQur’an :
ÞóÇáó áÇ ÊóÎóÇÝóÇ Åöäøóäöí ãóÚóßõãóÇ ÃóÓúãóÚõ æóÃóÑóì(ØÜå:46)
Alloh berfirman : jangan kalian berdua takut sungguh Aku bersama kalian berdua mendengar dan melihat.
Dalil dari sunnah :
Åäßã ÊÏÚæä ÓãíÚÇð ÞÑíÈÇð æåæ ãÚßã [ÑæÇå ãÓáã]
Sesungguhnya kalian menyeru Dzat Yang Maha Mendengar Maha dekat dan Dia bersama kalian. Yaitu dengan IlmuNya melihat dan mendengar kalian
Soal 12 : Apa dosa yang paling besar?
Jawaban : Dosa yang paling besar sirik menyekutukan Alloh?
Dalil dari AlQur’an :
íóÇ Èõäóíøó áÇ ÊõÔúÑößú ÈöÇááøóåö Åöäøó ÇáÔøöÑúßó áóÙõáúãñ ÚóÙöíãñ(áÞãÇä: ãä ÇáÂíÉ13)
Wahai anakku janganlah engkau menyekutukan Alloh, sesungguhnya syirik itu kedholiman yang besar.
Dalil dari sunnah :
[ÓÆá Õáì Çááå Úáíå æÓáã Ãí ÇáÐäÈ ÃÚÙã ÞÇá : Ãä ÊÏÚæ ááå äÏøÇð æåæ ÎáÞß] ÑæÇå ãÓáã
Nabi saw ditanya tentang dosa apa yang paling besar. Beliau bersabda : engkau menyeru bandingan untuk Alloh sedang Dia telah menciptakan kamu
Soal 13 : Apa syirik besar itu?
Jawaban : Yaitu mengarahkan ibadah untuk selain Alloh seperti doa.
Dalil dari AlQur’an :
Þõáú ÅöäøóãóÇ ÃóÏúÚõæ ÑóÈøöí æóáÇ ÃõÔúÑößõ Èöåö ÃóÍóÏÇð(ÇáÌÜä:20)
Katakanlah tiada lain saya menyeru [berdoa] kepada Robbku dan tidak menyekutukanNya dengan sesuatupun.
Dalil dari sunnah :
[ÃßÈÑ ÇáßÈÇÆÑ ÇáÅÔÑÇß ÈÇááå] ÑæÇå ÇáÈÎÇÑí
Dosa yang paling besar dari dosa-dosa besar adalah menyekutukan Alloh.
Soal 14 : Apa bahaya syirik besar?
Jawaban : Syirik besar penyebab kekal di neraka?
Dalil dari Al Qur’an :
Åöäøóåõ ãóäú íõÔúÑößú ÈöÇááøóåö ÝóÞóÏú ÍóÑøóãó Çááøóåõ Úóáóíúåö ÇáúÌóäøóÉó æóãóÃúæóÇåõ ÇáäøóÇÑõ (ÇáãÇÆÏÉ: ãä ÇáÂíÉ72)
Sesungguhnya siapa yang menyekutukan Alloh maka sungguh Alloh telah mengharamkan atasnya sorga dan tempat tinggalnya di neraka.
Dalil dari sunnah :
[ãä ãÇÊ íÔÑß ÈÇááå ÔíÆÇð ÏÎá ÇáäÇÑ] ÑæÇå ãÓáã
Barang siapa mati dalam keadaan menyekutukan Alloh dengan sesuatu pasti masuk neraka
Soal 15 : Apakah amalan bermanfaat jika dibarengi kesyirikan
Jawaban: Amal tidak bermanfaat yang dibarengi dengan syirik.
Dalil dari AlQur’an :
 æóáóæú ÃóÔúÑóßõæÇ áóÍóÈöØó Úóäúåõãú ãóÇ ßóÇäõæÇ íóÚúãóáõæäó(ÇáÃäÚÇã: ãä ÇáÂíÉ88)
Kalau mereka menyekutukan sungguh gugurlah apa yang mereka amalkan.
Dalil dari sunnah :
[ãä Úãá ÚãáÇð ÃÔÑß Ýíå ãÚí ÛíÑí ÊÑßÊå æÔÑßå]ÑæÇå ãÓáã
Barang sipa yang beramal suatu amalan ia menyekutukan didalamnya selain Aku, Aku tinggalkan dia dan sekutunya
Soal 16: Apakah kesyirikan itu ada di kalangan kaum muslimin.
Jawaban : Ya ! banyak dan amat di sayangkan.
Dalil dari AlQur’an :
æóãóÇ íõÄúãöäõ ÃóßúËóÑõåõãú ÈöÇááøóåö ÅöáÇ æóåõãú ãõÔúÑößõæäó (íæÓÝ:106)
Dan tidaklah beriman kepada Alloh kebanyakan mereka kecuali mereka berbuat syirik.
Dalil dari sunnah :
[áÇ ÊÞæã ÇáÓÇÚÉ ÍÊì ÊáÍÞ ÞÈÇÆá ãä ÃãÊí ÈÇáãÔÑßíä æÍÊì ÊÚÈÏ ÇáÃæËÇä] ÕÍíÍ ÑæÇå ÇáÊÑãÐí
Tidaklah terjadi kiamat sehingga beberapa kabilah dari umatku bergabung dengan musyrikin dan sehingga berhala disembah.
Soal 17 : Apa hukum berdoa kepada selain Alloh seperti para wali?
Jawaban : Berdoa kepada mereka suatu kesyirikan memasukkan ke neraka.
Dalil dari AlQur’an :
ÝóáÇ ÊóÏúÚõ ãóÚó Çááøóåö ÅöáóåÇð ÂÎóÑó ÝóÊóßõæäó ãöäó ÇáúãõÚóÐøóÈöíäó(ÇáÔÚÑÇÁ:213)
Maka jangan engkau seru bersama Alloh Ilah yang lain maka engkau termasuk orang yang disiksa.
Dalil dari sunnah :
[ãä ãÇÊ æåæ íÏÚæ ãä Ïæä Çááå äÏøÇð ÏÎá ÇáäÇÑ] ÑæÇå ÇáÈÎÇÑí
Barang siapa mati dan dia menyeru selain Alloh sebagai bandingan pastilah ia masuk neraka.
Soal 18 : Apakah doa itu ibadah kepada Alloh?
Jawaban : Ya doa adalah ibadah kepada Alloh ta’aala.
Dalil dari AlQur’an :
æóÞóÇáó ÑóÈøõßõãõ ÇÏúÚõæäöí ÃóÓúÊóÌöÈú áóßõãú (ÛÇÝÑ: ãä ÇáÂíÉ60)
Robbmu berfirman : berdoalah kepadaKu pasti aku kabulkan buat kalian
Dalil dari sunnah :
[ÇáÏÚÇÁ åæ ÇáÚÈÇÏÉ] ÑæÇå ÇáÊÑãÐí æÞÇá ÍÏíË ÕÍíÍ
Doa itu ibadah .
Soal 19 : Apakah orang mati mendengar doa?
Jawaban : Orang-orang mati tidak mendengar doa.
Dalil dari AlQur’an :
Åöäøóßó áÇ ÊõÓúãöÚõ ÇáúãóæúÊóì (Çáäãá: ãä ÇáÂíÉ80)
Sesungguhnya engkau tidak memperdengarkan orang mati .
æóãóÇ ÃóäúÊó ÈöãõÓúãöÚò ãóäú Ýöí ÇáúÞõÈõæÑö(ÝÇØÑ: ãä ÇáÂíÉ22)
. Dan tidak engkau memperdengarkan orang yang ada dalam kuburan.
Dalil dari sunnah:
Åä ááå ãáÇÆßÉ ÓíÇÍíä Ýí ÇáÃÑÖ íÈáÛæä Úä ÃãÊí ÇáÓáÇã ÕÍíÍ ÑæÇå ÃÍãÏ.
Sesungguhnya Alloh memiliki Malaikat-Malaikat yang terbang ke berbagai tempat di bumi menyampaikan kepadaku salam dari umatku.
Soal 20 : Apakah kita minta bantuan kepada orang mati?
Jawaban: Kita tidak minta bantuan kepada mereka, bahkan kita istighotsah dengan Alloh.
Dalil dari AlQur’an :
ÅöÐú ÊóÓúÊóÛöíËõæäó ÑóÈøóßõãú ÝóÇÓúÊóÌóÇÈó áóßõãú (áÃäÝÇá: ãä ÇáÂíÉ9)
Ingatlah ketika kalian istigotsah kepada Robb kalian maka Dia mengabulkan kalian.
Dalil dari sunnah :
[ßÇä ÅÐÇ ÃÕÇÈå åã Ãæ Ûã ÞÇá : íÇ Íí íÇ Þíæã ÈÑÍãÊß ÃÓÊÛíË]ÍÓä
Adalah Nabi jika terkena kesusahan dan kesedihan beliau berdoa : wahai Dzat Yang Maha Hidup, Wahai Dzat Yang Mengurusi MakhluqNya dengan rahmatMu aku beristighotsah.
(Dinukil dari ÚÞíÏÉ ÇáãÓáã, “Aqidah Setiap Muslim”, Penulis : Syaikh Muhammad Jamil Zainu)